Αυθαίρετα: Περιπτώσεις οριστικής εξαίρεσης εκ της κατεδάφισης

Αυθαίρετα: Περιπτώσεις οριστικής εξαίρεσης εκ της κατεδάφισης

Καταρχάς, οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης θα πρέπει να έχουν συντελεστεί πριν από την 28.7.2011 ώστε να δηλωθούν και να τακτοποιηθούν με το νόμο των αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι κάτωθι αυθαίρετες κατασκευές δύνανται να νομιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, εφόσον αναθέσουν την υπηρεσία σε μηχανικό, και να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

[1] Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία που αποδειδειγμένως προϋφίστανται της 9.6.1975.

[2] Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 1.1.1983.

[3] Αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας.

[4] Αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα χίλια 1000 τ.μ. κτιρίου συνολικά και τα χίλια 1000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.

[5] Αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα 50 τ.μ. σε συνολική δόμηση.

[6] Αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον έχουν συντελεστεί σε περιοχές εντός σχεδίου και με την προϋπόθεση, ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής.

[7] Αυθαίρετες κατασκευές ημιϋπαίθριων χώρων σε κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και με την προϋπόθεση, ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης.

[8] Οι ακόλουθες αυθαίρετες μικρές παραβάσεις όπως μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου έως 20%, προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις, αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 20% (συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών εξωστών ή τμημάτων τους, που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης (ρυμοτομική γραμμή), υπό την προϋπόθεση, ότι η προβολή τους δεν ξεπερνά το κρασπεδόρειθρο), αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπισή τους, κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ., φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης, δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές και δεξαμενές νερού, οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις, εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις που ορίζει το από 24.5.1985 π.δ. (Δ’ 270), υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο για κατοικίες και 2,00 μέτρα για βιομηχανίες και ειδικά κτίρια, υπέρβαση νόμιμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο και πέργκολας ύψους έως 4 μέτρα για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και μέσου ύψους έως 2,50 μέτρα, υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια, αλλαγή θέσης του προβλεπόμενου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, ή αλλαγή θέσης του προβλεπόμενου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και με την προϋπόθεση, ότι δε μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους, αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 5%,  πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από πανί, νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά, που χρησιμοποιούνται για αυτοστέγαση ή για προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια, πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου κατά περισσότερο από είκοσι (20) εκατοστά.

Το ανωτέρω κείμενο αποτελεί μέρος του ψηφισθέντος νόμου 4759/2020.

Για οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση, παρακαλώ καλέστε μας στο 6948354187 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο vplataniti@mixanikos-athina.gr .

07 - 04 -2021