Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2021

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2021

Το πρόγραμμα «Εξοικονομηση κατ' οίκον» παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χαρακτηρίστηκε ως ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Το Νέο Εξοικονομώ προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του Covid-19 και ακολουθεί τις επιταγές των καιρών: κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιοποίηση.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το “έτος αναφοράς” του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
2. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 01/ 02/ 2020 (ώστε να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή του Α΄ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
4. Μετά την υπαγωγή στο πρόγραμμα υποχρεωτικά θα εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
5. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).
6. Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
www.mixanikos-athina.gr/blog/νέο-πρόγραμμα-εξοικονομώ-–-φθινόπωρο-2021

Εισοδηματικά κριτήρια

2020

Ατομικό εισόδημα €

Οικογενειακό εισόδημα €

Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Δωρεάν παραχώρηση σε έτερο / Ενοικίαση

1

≤5.000

≤10.000

75 %

65 %

2

>5.000–10.000

>10.000–20.000

70 %

60 %

3

>10.000–20.000

>20.000–30.000

55 %

45 %

4

>20.000–30.000

>30.000–40.000

45 %

40 %

5

>30.000–50.000

>40.000–60.000

40 %

40 %

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών.

2. Τοποθέτηση/ αντικατάσταση θερμοκάλυψης/ κελύφους

Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης

Καταργείται η επιλεξιμότητα για νέους καυστήρες πετρελαίου

Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών

Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Το γινόμενο του 1,00 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ) επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2),
 • Το γινόμενο του 200,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2),
 •  Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις.

Παράδειγμα
Για ένα διαμέρισμα/μονοκατοικία επιφανείας 118,72 τ.μ. με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από το Α’ ΠΕΑ 233,7 kWh/τ.μ.:

 • 1,00 € / kWh Χ 233,7 kWh/τ.μ. Χ 118,72 τ.μ. = 27.744,86 €
 • 200,00 € / τ.μ. Χ 118,72 τ.μ. = 23.744,00 €
 • 28.000 €

Άρα ο τελικός μέγιστος προϋπολογισμός είναι 23.744,00 €.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2021 και η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για 50 ημέρες.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα το οποίο απαιτεί από τον ιδιοκτήτη την έγκαιρη προετοιμασία ΠΡΙΝ την έναρξη υποβολής των δηλώσεων, έτσι ώστε η ένταξή του να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιη.

Η Μεθοδολογία που ακολουθούμε:

 • Ελέγχεται από έμπειρο Μηχανικό εάν καλύπτονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, ώστε να εξαλειφθεί το ενδεχόμενο αναίτιων εξόδων από πλευράς του πελάτη
 • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου. Σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί ρύθμιση αυθαιρεσιών, ο πελάτης μας παρέχει τη Δήλωση Τακτοποίησης και την νέα κάτοψη
 • Έλεγχος Νομιμότητας Κτιρίου. Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών που δεν έχουν τακτοποιηθεί, είναι υποχρεωτική η τακτοποίησή τους
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Ύστερα από μελέτη και κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη - δυνητικά ωφελούμενο του προγράμματος αποφασίζονται οι παρεμβάσεις που θα προταθούν προς υλοποίηση. Εξειδικευμένα συνεργεία θερμομόνωσης, κατασκευαστές κουφωμάτων και προμηθευτές συστημάτων θέρμανσης, ψύξης κλπ είναι σε θέση να δώσουν άρτια προσφορά λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος.
 • Πραγματοποιείται ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα του Εξοικονόμηση ΥΠ.ΕΝ. από τον ωφελούμενο ιδιοκτήτη.
 • Ακολουθεί η υλοποίηση παρεμβάσεων όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα κ.ά.
 • Έκδοση Δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) από Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος θα επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από μητρώο που θα συντάξει και θα συντηρεί το Τ.Ε.Ε.
 • Ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επιτυχή ολοκλήρωση της αιτήσεως Εξοικονομώ και την τελική εκταμίευση των χρημάτων στους λογαριασμούς των προμηθευτών - αναδόχων του έργου.

Λόγω της πληθώρας των παραμέτρων και των ειδικών περιπτώσεων, τόσο ως προς το ακίνητο όσο και ως προς τα φορολογικά στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου, η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ( 2114108831 - 6948354187 ) , αυτοψίας στο διαμέρισμα και ελέγχου όλων των δικαιολογητικών.