Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

Στόχος της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, όπως και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Πρόκειται για τον φάκελο που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου με ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει σε ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου πρόκειται να οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο μηχανικός καταγράφει τα ακόλουθα στοιχεία του κτιρίου:

 • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της.
 • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής.
  • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
  • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση.
   • το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται.
   • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται.
   • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.