Μεταφορά Αυθαιρέτων στο Ν.4495/17

Μεταφορά Αυθαιρέτων στο Ν.4495/17

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (άρθρο 88, Ν.4495/2017), υπάρχουν περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ή/και χρήσεων που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους νόμους αλλά οι ιδιοκτήτες αυτών δύνανται να επωφεληθούν από χαμηλότερο κόστος νομιμοποίησης.

Με λίγα λόγια, όσες αυθαίρετες κατασκευές – χρήσεις έχουν δηλωθεί σε προγενέστερους νόμους όπως Ν. 3843/ 2010, Ν. 4014/ 2011, Ν. 4178/ 2013, δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχέδια στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.ΕΝ., είναι δυνατή η επανένταξή τους στο Ν. 4495/ 2017. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται επανυπολογισμός του προστίμου, το ύψος του οποίου συνηθέστερα προκύπτει χαμηλότερο σε σχέση με το αρχικά υπολογιζόμενο από τους παλαιότερους νόμους.

Επισημαίνεται πως η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και για τον λόγο αυτό συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να ενημερωθούν εκτενώς εάν και πόσο εξοικονομούν χρήματα με αυτή τη μεταφορά, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους. Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, οι ιδιοκτήτες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίζουν την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση έναντι της αναστολής από την κατεδάφιση για 30 έτη.