Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το τοπογραφικό Διάγραμμα είναι ένα σχέδιο που αναπαριστά το περίγραμμα του κτιρίου και τα όρια του οικοπέδου με ακριβείς συντεταγμένες κορυφών στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87. Επιπλέον αποτυπώνονται οι όμορες ιδιοκτησίες και οι δρόμοι, τα κράσπεδα, οι στύλοι υψηλής τάσης, τα μεγάλα δέντρα κτλ. Επίσης περιλαμβάνει τους ισχύοντες όρους δόμησης, απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα καθώς και φωτογραφίες του οικοπέδου. Για να προκύψει το Τοπογραφικό Διάγραμμα έχουν προηγηθεί ενδεικτικά:

  •  Ο έλεγχος εφαρμογής των τίτλων ιδιοκτησίας
  •  Η εύρεση των ισχύοντων όρων δόμησης
  •  Ο έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
  •  Η αποτύπωση της περιοχής που χωροθετείται το οικόπεδο
  •  Η λεπτομερής αποτύπωση των όμορων ιδιοκτησιών του Οικοδομικού Τετραγώνου
  •  Η μέτρηση με ειδικό γεωδαιτικό όργανο των συντεταγμένων και υψομέτρων των κορυφών του οικοπέδου, των κτισμάτων και λοιπών σημείων ενδιαφέροντος.

Το τοπογραφικό διάγραμμα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 είναι υποχρεωτικό για την έκδοση νέας Οικοδομικής Άδειας, για την τακτοποίηση αυθαιρέτου για το οποίο δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια ενώ συνιστάται για τη Δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο ώστε να υποδείξει ο ιδιοκτήτης το ακίνητό του και για να το προστατεύσει από κάθε αμφισβήτηση ορίων.